نایب قائم مقام تجارتی

قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

رجوع کنید به ماده ۳۹۸ قانون تجارت