ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین‌نامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

بعدی ❭