ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آیین‌نامه باید در تمامی جلسات رعایت شود.

بعدی ❭