ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۶۹ قانون مدنی

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

بعدی ❭