اوصاف شکلی چک

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۱۱ قانون تجارت