مهلت تجدیدنظر از حکم ورشکستگی

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۳۹ قانون تجارت