شرکت سهامی و اعمال مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ ل.ا.ق.ت در مورد تعهد خرید سهام جدید

مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.

رجوع کنید به ماده ۱۸۰ قانون تجارت