از بین بردن قدرت تولید مثل در مرد

از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

رجوع کنید به ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی