شرکت سهامی و مندرجات الزامی ورقه خرید سهم ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات

در ورقه خرید سهم مذکور در ماده ۱۸۵ نکات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ باید قید شود.

رجوع کنید به ماده ۱۸۶ قانون تجارت