‌ماده ۳۶ قانون نظام صنفی کشور

ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه،‌طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.

بعدی ❭