ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

بیمه شدگانی که سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته و متقاضی بازنشستگی نباشند در صورت تمایل می توانند حق بیمه را حداکثر تا سی و پنج سال ادامه دهند در این صورت به هنگام درخواست بازنشستگی مستمری بازنشستگی آنها با رعایت ماده (۸) قابل محاسبه و پرداخت است .

بعدی ❭