ترتیب تنظیم روابط شرکاء و تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود

روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است، اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌ شرکاء به عمل خواهد آمد.

رجوع کنید به ماده ۱۰۸ قانون تجارت