هجویه منتشر کردن

هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم ‌می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی