اظهارنظر یا اقدام مغرضانه برخلاف حق توسط مامورین دولت

هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی