ماده ۲۹ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیات عمومی، اظهارنظر ماهوی اعضای هیات و همچنین رای‌گیری، در غیاب مدعوین و بـدون حضـور آنـان صـورت می‌گیـرد، مگر آنکه رییس جلسـه حضـور آنان را بـلامـانـع تشخیص‌دهد.

بعدی ❭