ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.
تبصره- تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌ مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

بعدی ❭