نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

مورخ: ۹/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۱۴۳/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۶۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
با توجه به اینکه طبق بند۲ ماده­ی۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم سازمان یافته قابل تعلیق یا تعویق نیست بیان کنید که منظور از جرایم سازمان یافته چه جرایمی است.
نظریه مشورتی:
با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.