استحقاق اخذ حق دلالی به هنگام اقاله و فسخ معامله

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

رجوع کنید به ماده ۳۵۲ قانون تجارت