اختیارات هیات نظار در شرکت مختلط سهامی

هیات نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رای مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

رجوع کنید به ماده ۱۶۹ قانون تجارت