حمل و نقل از طریق پست

حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

رجوع کنید به ماده ۳۹۴ قانون تجارت