ترتیب تقسیم دارایی ورشکسته پس از لغو قرارداد ارفاقی

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۰۱ قانون تجارت