ماده ۶۰۱ قانون مدنی

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

بعدی ❭