ماده 285 قانون مدنی

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

عناوین و برچسب‌ها