نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

۱۸/۶/۹۲
۱۱۷۷/۹۲/۷
۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- مرجع صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟
۲- آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و درصورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع تجدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.
نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه صرفاً رای قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رای، دادگاهی است که رای لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رای قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رای دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تایید ویا دراین مرجع، رای جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای قطعی محسوب می شود.