ماده ۱ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح آتی است:
الف ـ قانون: قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.
ب ـ رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری.
ج ـ معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی.
د ـ هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.
ه ـ هیات یا هیات‌های تخصصی: هیات یا هیات‌های تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.
و ـ مدیرکل یا اداره کل هیات‌ها: مدیرکل یا اداره کل هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.
ز ـ مدیرکل یا اداره کل هیات عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

بعدی ❭