ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

عدم مـواجهه حضوری خـدشه‌ای به حق سوال از مطلع یا شاهد وارد نمی‌آورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها می‌توانند سوالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسش‌ها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید.

بعدی ❭