در معاوضه

ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

بعدی ❭