شرط تقاضای تعقیب ورشکسته به تقصیر توسط مدیر تصفیه

مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

رجوع کنید به ماده ۵۴۷ قانون تجارت