مسئول پرداخت حق دلالی

حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

رجوع کنید به ماده ۳۵۴ قانون تجارت