ماده ۳۴۷ قانون تجارت

در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

بعدی ❭