آثار تاریخی در ملک شخصی و بی‌اطلاعی مالک از ثبت آن

در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی