ماده ۳۳۴ قانون تجارت

مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

بعدی ❭