ماده ۶۱۵ قانون مدنی

امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

بعدی ❭