فصل سوم - عوارض از قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹)- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره ‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌ های‌ طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌ های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روئیده ‌اند برای هر متر مکعب درخت ‌دریافت دارد.

ردیف عنوان میزان عوارض به ریال
۱ درختان رده (۱) بند (۱۷) ماده (۱)  ۱/۴۰۰/۰۰۰
۲ درختان رده (۲) بند (۱۷) ماده (۱) ۱/۱۷۲/۰۰۰
۳ درختان رده (۳) بند (۱۷) ماده (۱) ۷۰۰/۰۰۰
۴ چوب هیزمی ۱۶۵/۰۰۰

تبصره ۱ - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌ هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و‌ قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌‌هایی که قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌ های کج و معوج و معیوب که ‌قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ - در صورتی که از تنه و شاخه ‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌ شد.

تبصره ۳ - بهره‌ برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوط کاشته شده و یا می ‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول ‌پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.

تبصره ۴ - پروانه‌ های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌ میشود.

تبصره ۵ - صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ ای معادل یک ‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

‌تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت ‌معین تقلیل دهد.

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
۱ - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ - برای هر رأس گوسفند - میش - بره ۱۲ ریال.
۳ - برای هر رأس گاو - گاومیش - گوساله ۲۵ ریال.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- شهرداریهای محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌ های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.

عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱ - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان ‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.

تبصره ۲ - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌ های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌ های ‌مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از ‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌ آوری و تحویل سازمان جنگلبانی ‌دهند.

در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌ جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌ هائی که رأساً ‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌ عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا رأساً به اهالی محل به فروش برساند.

تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل ‌بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند ‌معاف دارد.