جنایت بر مادر و سقط جنین

هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی