تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۱۶۸۵ ع

استعلام:

با توجه به این‌که وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات اولیه در صورت عدم رعایت ضوابط شهرداری و فنی و بهداشتی، قلع بنا در صورت احراز ضرورت قلع است؛ چنانچه در مواردی تخلف عدم رعایت ضوابط شهرسازی یا فنی و بهداشتی مانند افزایش ارتفاع طبقات باشد؛ از آن‌جا که در دیگر بندهای ماده صد قانون یاد‌شده برای این فرض تعیین تکلیف نشده و ضرورت قلع بنا نیز از سوی اعضای کمیسیون ماده مذکور احراز نشده است، آیا می‌توان طبق آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان یا تعرفه‌های دیگر شهرداری جریمه‌ای برای چنین مواردی تعیین کرد یا این‌که موضوع به جهت فقدان رکن قانونی، تخلف محسوب نمی‌شود؟ اساساً در چنین مواردی شهرداری یا کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «عدم رعایت ضوابط شهرداری» مندرج در صدر استعلام مبهم است؛ چنانچه مقصود از آن «عدم رعایت اصول شهرسازی» مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد، وفق این مقرره موضوع قلع تأسیسات یا بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه به تقاضای شهرداری در کمیسیون مطرح می‌شود؛ بنابراین فرضی که تخلف از اصول شهرسازی محرز باشد و از یک سو ضرورت قلع بنا احراز نشود و از سوی دیگر تعیین جریمه بر اساس دیگر تبصره‌های این ماده امکان‌پذیر نباشد، متصور نیست؛ لذا فرض سوال موضوعاً منتفی است.