ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

۱۷/۶/۹۲
۱۱۴۸/۹۲/۷
۷۹۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱/۲/۹۲) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد،‌ بنابراین منظور از " دادگاه صادرکننده" درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رای لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است درصورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رای قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رای دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید ویا اینکه این مرجع با نقض رای دادگاه بدوی،‌ راساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رای قطعی محسوب می شود.

نظریات مشورتی