ماده ۴۰۷ قانون تجارت

اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

بعدی ❭