شرایط شکلی قبولی برات

در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.

رجوع کنید به ماده ۲۳۴ قانون تجارت