ماده 4 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:
الف - حوادث و بیماریها.
ب - غرامت دستمزد.
ج - ازکارافتادگی‌.
د - بازنشستگی‌.
ه- - فوت‌.
تبصره- افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(58) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون یاد شده تعیین می‌گردند.