سقط چیزی از زن و معلوم نبودن منشاء انسانی آن

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشا انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی