ماده ۲۸۳ قانون تجارت

در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

بعدی ❭