ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

کلیه موسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند.گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تایید می‌شوند خارج از موضوع ماده(۱۰)قانون و صرفا قابل استفاده در همان موسسات خواهد بود.

بعدی ❭