نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.