شرایط شکلی ظهرنویسی

ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.

رجوع کنید به ماده ۲۴۶ قانون تجارت