ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

بعدی ❭