اوصاف الزامی اوراق سهام در شرکت سهامی

اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند‌برسد.

رجوع کنید به ماده ۲۵ قانون تجارت