شرکت سهامی و دستور جلسه و هیات رئیسه مجمع موضوع ماده ۹۵

در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیات‌رییسه مجمع از بین صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۹۶ قانون تجارت