حق حبس حق‌العمل کار در مقابل آمر

حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت.

رجوع کنید به ماده ۳۷۱ قانون تجارت