ماده ۵۷۶ قانون تجارت

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.

بعدی ❭